وظیفه ما: برنامه ریزی برای تأمین رفاه مردم
وظیفه مردم: انتخاب نظام سیاسی کشور
در نظام پادشاهی یا جمهوری، احزاب اداره کشور را بدست می گیرند
و مردم، انتخاب کننده حزب برتر هستند
با آگاهی بر چالش های پیش رو
ما برای رفع بحرانهای کشور، برنامه داریم

باورمندی ما

فارق از هر نوع گرایش سیاسی و اعتقاد مذهبی،  ما باورمند به برچیدن جمهوری اسلامی، فقرزدایی، رفاه ملی و سربلندی ایران هستیم. از اینرو هر ایرانی چه پادشاهی خواه و چه جمهوری خواه، با هر اعتقاد مذهبی چنانچه دل در گرو ایران و ایرانی دارد، می تواند در کنار دیگر اعضای حزب رفاه برای آزادی، رفاه مردم و سازندگی کشور گام بردارد و موثر باشد.

ما در حزب رفاه

تنها به آزادی، رفاه ملی و سازندگی ایران می اندیشیم

دیدگاه ما