پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، ما طرحهای بسیار مهمی برای فقرزدایی و رشد طبقه متوسط جامعه داریم ، تا با کمک یکدیگر بتوانیم دوباره اقتصاد کشور را شکوفا کنیم.

این کار نیازمند سعی و تلاش مضاعف برای همه ما خواهد بود.  ما ایرانی ها تنها یک انتخاب داریم: سرنگونی جمهوری اسلامی وآغاز سازندگی کشور و حرکت به جلو، یا مدارا با روزمرگی سیاه جمهوری اسلامی و تماشای نابودی مردم و کشورمان.

ما، نـــه به جمهوری اسلامی و سازندگی کشور را انتخاب و برای پیشرفت، ترقی و رفاه مردم خود سوگند خورده ایم

الویت های ما

پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی


اهداف اصلی ما


  • ایجاد یک طبقه متوسط قوی
  • سرمایه گذاری در مشاغل خوب برای طبقه متوسط
  • محافظت از محیط زیست در جهت پیشبرد اقتصاد
  • ساختن یک ایران قوی

برنامه چهار ساله ما